Sosyal medyadan hakaret suçu


Açıklama: Hakaret suçu, 5237 sayılı TCK’nın şerefe karşı suçlar bölümünde 125. Maddede düzenlenmiştir. Hakaret suçunun cezalandırılmasından beklenen hukuki yarar, bireylerin şeref, haysiyet ve namusu ile toplum içindeki itibarını diğer bireylere karşı korunmasıdır.
Kategori: Köşe Yazıları
Eklenme Tarihi: 11 Ağustos 2021
Geçerli Tarih: 15 Nisan 2024, 12:44
Site: YOZGAT HABER ve TEKNOLOJi TAKiP
URL: http://www.yozgatinsesi.com/haber/2727-kose-yazilari-sosyal-medyadan-hakaret-sucu.html


Hakaret suçu, 5237 sayılı TCK’nın şerefe karşı suçlar bölümünde 125. Maddede düzenlenmiştir. Hakaret suçunun cezalandırılmasından beklenen hukuki yarar, bireylerin şeref, haysiyet ve namusu ile toplum içindeki itibarını diğer bireylere karşı korunmasıdır. İNTERNETTEN HAKARET SUÇU HAKKINDA YASAL DÜZENLEME NASIL? 125. maddenin birinci fıkrasında hakaret suçu “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek” şeklinde tanımlanmış ve aynı maddenin 2. fıkrasında ise “Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.” (TCK 125/2 ) demek sureti ile iletişim araçları, internet ve sosyal medya mecralarında suçun işlenmesi halinde aynı şekilde cezalandırılacağı düzenlenmiştir. İNTERNETTEN HAKARET SUÇU ŞEKİLLERİ NELERDİR? 1- Bizzat kişiyi muhatap alan ve iletişim araçları ve sosyal medya kanallarından gönderilen, sesli, yazılı ve görüntülü iletiler yolu ile kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide eden fiiller huzurda hakaret suçu oluşturacaktır. 2- Bizzat kişiyi muhatap almayan ancak başka insanların görebileceği şekilde, sosyal medya kanallarında, hakaret içeren paylaşımlar yapılması durumunda gıyapta hakaret suçu oluşacaktır. Gıyapta hakaret suçunun cezalandırılabilmesi için söz konusu hakareti içeren paylaşımın, en az üç kişi tarafından ıttıla edilmesi gerekmektedir. Suçun bu hali, hakaret içeren paylaşımın, sınırlı sayıda üyesi bulunan mesajlaşma gruplarında ya da herkese açık olmayan sosyal medya hesaplarında paylaşılması durumunda oluşabilecektir. 3- Yukarıda anlatıldığı şekilde hakaret içeren paylaşımın, herkese açık bir şekilde sosyal medya mecralarında paylaşılması durumunda ise alenen hakaret suçu oluşacaktır. İNTERNETTEN HAKARET SUÇUNUN CEZASI 1- Suçun temel şekli için kanunda belirlenen ceza üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıdır. 2- Suçun alenen işlenmesi durumunda verilecek ceza 1/6 oranında arttırılarak uygulanacaktır. 3- Suçun nitelikli hallerinde ise cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. Yani bir yıl ile 2 yıl arasında bir cezaya hükmedilecektir. Suçun nitelikli halleri şunlardır. · Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı · Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı · Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle hakaret edilmesi · Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi halinde suç her üyeye karşı ayrı işlenmiş sayılır ve zincirleme suç hükümleri gereğince ceza arttırılır. 4- Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle hakaret suçunun işlenmesi durumunda ise verilecek ceza yarı oranında arttırılacak ve verilen ceza ertelenmeyecektir. (7243 sa. Kanun 28. Md. )